Committee

General Chair
Xiandong Ma, Lancaster University, UK

Program Chair
Hui Yu, University of Portsmouth, UK

Conference Co-Program Chair:
Xiangjun Zeng, Changsha University of Science & Technology, China
Guohai Liu, Jiangsu University, China

Awards Chair
Jie Zhang, Lancaster University, UK
Marco Ramirez Sosa Moran, University of Westminster, UK

Publicity Chair
Hui Yu, University of Portsmouth, UK

Financial Chair
Hong Yue, University of Strathclyde, UK

Publication Chair
Jing Wang, Sheffield Halam University, UK

Local Organisation Committee members
Qiang Ni
Zheng Wang
Xiaonan Hou