Committee

General Chair
Hui Yu, University of Portsmouth, UK

General Co-Chairs
Guofu Ding, Southwest Jiaotong University, China

Huijian Han, Shandong University of Finance and Economics, China

Program Chair
Chenguang Yang, University of the West of England, UK

Awards Chair
Xiandong Ma, Lancaster University, UK

Workshop Chair
Jingjing Jiang, Loughborough University, UK

Publicity Chair
Hui Yu, University of Portsmouth, UK

Finance Chair
Hong Yue, University of Strathclyde, UK

Publication Chair
Jing Wang, Sheffield Halam University, UK

Wenyan Wu, Birmingham City University, UK

Local Organizing Committee

Ya Huang (Chair), Linda Yang (Co-chair), Mark Xu, Hongjie Ma, University of Portsmouth, UK